Реформите на Министерството за правда согласно планот 3-6-9

07.03.2018 Новости-М

Денеска во просториите на Владата на Република Македонија се оствари средба меѓу амбасадорите на ЕУ и високите претставници на Владата на Република Македонија.

Динамиката на активностите предвидени во планот 3-6-9 беше централната тема на дискусиите на учесниците. Дел од панел дискусијата беше и министерот за правда, Билен Салији, како раководител на една од најчувствителните владини институции и на важните процеси за евро - интеграцијата на земјата. Во својот говор, министерот Салији, меѓу другото, изјави дека: „Една од клучните реформи на која посветено работевме изминатиот период е Стратегијата за реформа на правосудниот сектор со Акциски план за 2017-2022, во која се инкорпорирани мерки и активности за воспоставување на независен, кредибилен и професионален правосуден систем во Република Македонија. Стратегијата, како сеопфатен и детален документ, преставува патоказ по кој ќе се движат реформите во правосудниот сектор.

Принципите на кои се заснова Стратегијата, се независност и непристрасност, особено по однос на изборот, оценувањето и разрешувањето на судиите и јавните обвинители, врз основа на објективни и мерливи критериуми, самостоен и одржлив судски буџет, подобрување на условите за работа на судиите и судските службеници, елиминација на можноста за злоупотреба при електронската распределба на судски предмети".

Тој, исто така ја изрази својата решителност  да се продолжи  со работата  во согласност со препораките на Европската комисија, Венецијанската комисијата и ГРЕКО, како и на препораките на Групата на високи експерти за владеењето на правото.

Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје
Архива на новости