Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ„ бр.101/19) Министерството за правда ја објавува следната

 
    ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД  ЈАВЕН  КАРАКТЕР
 
 
1. Сектор за правосудството
-Кривичен законик
-Закон за кривична постапка
-Закон за заштита на сведоци

-Закон за сопственост и други стварни права

-Закон за облигационите односи
-Закон за парничната постапка
-Закон за вонпарнична постапка

-Закон за управување со конфискуван имот

-Закон за вештачења

-Закон за процена
-Закон за судовите

-Закон за Судскиот совет на Република Македонија

-Закон за јавното обвинителство

-Закон за Советот на јавни обвинители на Република Македонија

-Закон за судскиот буџет
-Закон за судска служба

-Закон за управување со движење на предметите во судовите

-Закон за платите на судиите

-Закон за платите на јавните обвинители

-Закон за платите на членовите на Судскиот совет на Република

 Македонија

-Закон за платите на членовите на Советот на јавни обвинители на  

 Република Македонија

-Закон за Академија за судии и јавни обвинители

-Закон за правосудниот испит
 -Подзаконски акти  од областа на правосудството
 -Испит за судски преведувачи
 -Испит за вештаци
 

        -Примена на мерката конфискација и казнатазабрана на вршење     

          професија, должност и дејност

   
 
2. Сектор за надзор на работата  на извршителите и нотарите
      -Закон за нотаријат

      -Закон за извршители

     - Закон за медијација

     -Подзаконски акти од област на нотаријат, извршување и медијација

     - Нотарски испит
     -Испит за извршители
     -Обука за медијатори
    -Конкурси за именување на извршители и нотари
    -Листи на нотари, извршители и медијатори

     -Листа на извршители кои примаат на пракса дипломирани правници за

       кандидати за полагање на испит за извршители

 
3. Сектор за  меѓународна правна помош

    -договори за правна помош во граѓанска и кривична материја

 
4. Сектор за бесплатна правна помош и политички систем
     -Закон за бесплатна правна помош

     -Регистар на адвокати за бесплатна правна помош

     -Регистар на овластени здруженија за претходна правна помош

     -Годишен извештај за примена на Законот за бесплатна правна помош

     -Изборен законик

   -Закон за  политички партии
   -Закон за финансирање на политички партии

    -З а к о н  за партиски истражувачко-аналитички центри

    -Закон за здруженија и фондации

    -Закон за донации и спонзорства во јавните дејности

    -Закон за судир на интереси

    -Закон за спречување на корупцијата

    -Закон за употреба на грбот, знамето и химната

    -Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на 

       граѓаните

    -Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

    -Закон за заштита на лични податоци

    -Закон за правата на претседателот на Република Македонија и неговото

     семејство по престанување на функцијата

    -Закон за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група

    -Закон за лобирање
    -Закон за спорт

    -Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на

     заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република

     Македонија

    -Закон за Владата на РМ

    -Подзаконски акти кои произлегуваат од наведените закони

 
 5.Секотр ЕУ

     -Активности што произлегуваат од процесот на пристапување кон ЕУ

      -Проекти: ИПА; ТАИЕКС
   
 6.Сектор за меѓународна-правна соработка

   - Човекови права

   - Соработка со НАТО
    - Активности против корупција
 
 7.Сектор за човечки ресурси, стратешко планирање и креирање политики
     -Правилник за внатрешна организација на МП

     -Правилник за систематизација на работни места во МП

     -Стратешки план

     -Човечки ресурси

 
 8. Сектор за финансиски прашања

    -Информации во врска со извршување на буџет

 
 9. Информации во врска со јавните набавки
 
10. Информатички и комуникациски технологии
    -ИКТ проекти