Одбор  за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата       

РЕГИСТАР   НА  АКРЕДИТИРАНИ ПРОГРАМИ  ЗА ОБУКА  НА  МЕДИЈАТОРИ

 согласно член 54 и член 55 од Законот за медијација

 

                                

Реден број

Име и презиме/назив на субјектот

Телефон - e-mail

адреса

 Број на одлука  за издадена акредитација

1.

Здружение на граѓани  ИНСТИТУТ ЧЕТИРИ Р

 

2 614  1917

071  31 41 41

obukazamedijatori@yahoo.com

ул.„Наум Наумовски  Борче“  бр. 74-2/2 Скопје

24-3339/1 11.06.2018

2.

ЦЕНТАР ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

070 234-273

075 216-001

centar@yahoo.com

ул. „Браќа Чакреви“  бр. 25 А

Скопје 

20-2145/4  21.05.2019