Преглед на имплементацијата на Конвенцијата – Прв циклус (глави III и IV)

Статус : Завршен

Држави чии експертски тимови го спроведоа прегледот: Хрватска и Исланд

Извршно резиме од  извештајот од спроведениот преглед  (МК) (АНГ)

Извештај од спроведениот преглед  (АНГ)

Координатор на процесот: Елена Саздов

Контакт: ElenaSazdov@mjustice.gov.mk