Собранието на Комората на извршители на Република Македонија, на седницата на Оснивачкото собрание одржана на ден 07.06.2006 година, во Скопје, врз основа на чл. 67 од Законот за извршување, го донесе следниот

СТАТУТ на Комората на извршители на Република Македонија