ЛИСТА НА ИЗГОТВЕНИ И ДОНЕСЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ВРЗ ОСНОВА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

1.

Кодекс за однесување на службените лица во извршување на работните задачи во казнено-поправните и воспитно поправните установи

2.

УПАТСТВО за начинот на евидентирање на реализирани часови на работа, работа подолга од полното работно време (прекувремена работа), ноќна работа,  работа за време на празник и работа во смени, како и пополнување на месечните списоци за евиденција на работните часови во затворската полиција

Прилог - Евидентен лист за бројот на реализирани часови на работа во полно работно време, ноќна работа, работа во недела, работа за празници и прекувремена работа за припадниците на затворската полиција

3.

УПАТСТВО за содржината и начинот на водење на стручно досие за осудени лица во казнено-поправни установи

4.

Закон за извршување на санкциите (пречистен текст) – неофицијална верзија

5.

Прирачник за употреба на инструментот за проценка на ризик и потреби на осудени лица

6.

Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите (објавено во "Сл.весник на РМ"бр.57/2010)

7.

Закон за извршување на санкциите (објавен во "Службен весник на РМ" бр.2/2006)

8.

ПРАВИЛНИК за начинот на користење на погодности на осудени лица (објавен во "Службен весник на РМ" бр.173/2011)

9.

ПРАВИЛНИК за распоредување, класификација и разместување на осудените лица во казнено - поправните установи (објавен во "Службен весник на РМ" бр.173/2011)

10.

УПАТСТВО за определување на видовите и начините на третман на осудените лица (објавен во "Службен весник на РМ" бр.173/2011)

11.

ПРАВИЛНИК за времето што треба да го помине и условите што треба да ги исполни осуденото лице во установата од определен вид или во соодветно одделение на установата од општ вид

12.

УПАТСТВО за употреба на конференциски средби 

13.

УПАТСТВО за условите, начинот и постапката за работно ангажирање на осудено лице надвор од установата 

14.

УПАТСТВО за изменување и дополнување на Упатството за условите, начинот и постапката за работно ангажирање на осудено лице надвор од установата (објавено во"Службен весник на РМ" бр. 07-437/1 од 18.04.2012 година)

15.

УПАТСТВО за изменување и дополнување на Упатството за условите, начинот и постапката за работно ангажирање на осудено лице надвор од установата (објавено во"Службен весник на РМ" бр. од 11.09.2012 година)

16.

УПАTСТВО за учество на секторот за обезбедување во процесот на ресоцијализација 

17.

Куќен ред за осудените лица кои издржуваат казна затвор во казнено-попоравна установа

18.

Правилник за куќен ред за извршување на мерката притвор во притворските одделенија на затворите (објавен во "Службен весник на РМ" бр. 101/2011)

19.

Прирачник за осудени лица, 2009 година 

20.

Програми за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2007, 2008 и за 2009 година

(објавени во "Сл.весник на РМ"бр.38/2007, 41/2008 и 3/2009)

21.

Решение за распоредување на осудените, казнетите и малолетните лица во казнено – поправните и воспитно – поправните установи (објавено во "Сл.весник на РМ"бр.84/2008)

22.

Правилник за вооружувањето и начинот на вршење на работите на Секторот за обезбедување(објавено во "Сл.весник на РМ"бр.118/2008)

23.

Правилник за униформата и ознаките на припадниците на секторот за обезбедување

(објавен во Сл.весник на РМ бр.123/07 од 9.10.2007 година)

24.

Упатство за видовите и начините на третман на осудените лица (објавено во Сл.весник на РМ бр.123/2007) - вон сила

25.

Програма за утврдување на психофизичките способности на лицето кое се прима за вршење работи во службата за обезбедување (донесена и објавена во Сл.весник на РМ бр.123/2007)

26.

Правилник за определување на надоместокот и наградата за работа на осудените лица како и за лицата кои без своја вина не работат (донесен и објавен во Сл.весник на РМ бр.123/2007)

27.

Кодекс за однесување на службените лица во извршувањето на работните задачи

(донесен и објавен во Сл.весник на РМ бр.123/2007)

28.

Упатство за определување на условите и начинот на употребата на средствата за присилба (донесено на 21.11.2007 година)

29.

Програма за начинот на стручното оспособување и проверка на стручната подготвеност на приправниците во секторот за обезбедување во казнено-поправните и воспитно-поправните установи (донесена на 24.09.2007)

30.

Програма за обука и едукација на вработените во КП и ВПУ

(донесена на 24.11.2008 година) - вон сила

31.

Правилник за времето што треба да го помине и условите што треба да ги исполни осуденото лице во установа од определен вид или соодветно одделение на установа од општ вид (објавен во Сл.весник на РМ бр.123/2007) - вон сила

32.

Правилник за утврдување на критериуми за предвремено отпуштање на осуденото лице пред истекот на казната(објавен во Сл.весник на РМ бр.123/2007)

33.

Правилник за условите, постапката и начинот за издавање и одземање на дозвола за извршување на алтернативните мерки (објавено во "Сл.весник на РМ"бр.118/2008)

34.

Правилник за извршување на стручно – инструкторскиот надзор во извршувањето на алтернативните мерки (објавено во "Сл.весник на РМ"бр.118/2008)

35.

Правилник за видот и условите за извршување на општокорисната работа(објавено во "Сл.весник на РМ"бр.118/2008)

36.

Правилник за нормативи за подготвување на храна –(објавен во "Службен весник на РМ" бр.46/2009)

37. 

Правилник за начинот на вршење на стручно – инструкторски надзор врз работата на Казнено – поправните и Воспитно – поправните установи

38.

УПАТСТВО за обука и стручно усовршување на државните службеници

39.

УПАТСТВО за внатрешна комуникација 

40.

УПАТСТВО за индивидуален развој на државните службеници

41.

УПАТСТВО за боледување 

 

 

 

 

 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk