Финансии

1.СПД Буџетски корисници 2016-637
04.12.2017, 142,30KB
2.ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината - Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31 декември 2016 година
04.12.2017, 269,52KB
3.ДЕ Буџетски корисници 2016-637
04.12.2017, 774,37KB
4.2016 МПР BU 696
04.12.2017, 269,80KB
5.ДЕ 631 МПР 2016
04.12.2017, 758,86KB
6.БУ 631 2016
04.12.2017, 276,12KB
7.БС 631 МПР 2016
04.12.2017, 276,68KB
8.СПД 631 МПР 2016
04.12.2017, 142,73KB
9.2016 МПР СПД 696
04.12.2017, 142,53KB
10.2016 МПР ДЕ 696
04.12.2017, 728,69KB
11.2016 МПР BS 696
04.12.2017, 374,98KB
12.БС Буџетски корисници 2016-637
04.12.2017, 266,54KB
13.ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РЕВИЗИИ И АКТИВНОСТИТЕ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
29.11.2017, 470,49KB
14.Извештај за планирани и потрошени средства по ставки (споредбен табеларен приказ) за 2016 година
29.11.2017, 562,66KB
15.Конечен извештај на овластен државен ревизор - сметка на основен буџет за 2011
28.11.2017, 3.885,97KB
16.Конечен извештај на овластен државен ревизор - сметка приходи наплатени органи за 2011
28.11.2017, 1.196,71KB
17.БУЏЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА ЗА 2017 ГОДИНА („Службен весник на Република Македонија” бр. 191/2016 година)
24.11.2017, 167,02KB
18.ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА ЗА 2017 ГОДИНА („Службен весник на Република Македонија” бр. 109/2017 година)
24.11.2017, 171,48KB
  09.02.2018
  Министерството за правда ќе го менува Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
  повеќе
 
  08.02.2018
  Министерот за правда г. Bilen Saliji одржа состанок со претставници на ВИНПРО III проектот
  повеќе
 
  02.02.2018
  Министерството за правда на РМ и Здружението на судиите на РМ, организираа стручна расправа за Законот за Судовите и законот За Судски Совет
  повеќе
 
  02.02.2018
  Jавна дебата по Предлог Законот за извршување и Предлог законот за нотаријат
  повеќе
 
  01.02.2018
  Министерот за правда, Билен Салији, денеска го пречека на протоколарна средба Комесарот за човекови права на Советот на Европа, г. Нилс Муижниекс
  повеќе
 
  26.01.2018
  Министерот за правда, г. Билен Салији, го пречека на средба извршниот директор на Граѓанската асоцијација МОСТ, г. Дарко Алексовски.
  повеќе
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА