Огласи

1.ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ
02.12.2014, 403,43KB
2.Известување
20.11.2014, 138,54KB
3.Оглас бр. 31 за Набавка на услуга за подготовка испитни прашања за првиот и базите на практични примери за вториот дел на за вештаци, за потребите на Министерство за правда
07.11.2014, 232,50KB
4.Оглас бр. 30 за Набавка на услуга за подготовка на испитни прашања од првиот дел на испитот, студиите на случај од вториот дел на испитот и случаите за оцена на вештините за спроведување на испитот за медијатори за потребите на Министерство за правда
07.11.2014, 218,00KB
5.Оглас број 29 за Набавка на услуги за подготовка на испитни прашања од првиот дел на испитот, студиите на случај и прашања од вториот дел на испит за извршители за потребите на Министерство за правда
07.11.2014, 209,50KB
6.ОГЛАС за проверка на знаењето на кандидати за постојани судски преведувачи
03.03.2014, 135,40KB
7.О Г Л А С ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ
03.02.2014, 401,66KB
8.О Г Л А С за пријавување на кандидати за полагање на испитот за извршители во февруарска, априлска, јунска, септемвриска и ноемвриска сесија во 2013
31.10.2013, 28,47KB
9.ОГЛАС за проверка на знаењето на кандидати за постојани судски преведувачи
02.09.2013, 34,35KB
  12.09.2017
  Јавна презентација на Нацрт- стратегијата за реформа на правосудниот сектор со Акциски план за период од 2017-2021
  повеќе
 
  11.09.2017
  Министерот за правда, Билен Саљији го посети КПУ Идризово
  повеќе
 
  06.09.2017
  Во просториите на Министерството за правда се одржа четвртиот состанок на Советот за реформа на правосудниот сектор
  повеќе
 
  29.08.2017
  Работна средба со претставниците на Работната група за изготвување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор
  повеќе
 
  18.08.2017
  Во просториите на Министерството за правда се одржа вториот состанок на Советот за реформа на правосудниот сектор
  повеќе
 
  09.08.2017
  Министерот за правда Билен Салији оствари протоколарна средба со амбасадорот амбасадорот на Италија во Скопје, г. Карло Ромео
  повеќе
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА