Огласи

1.ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ
02.12.2014, 403,43KB
2.Известување
20.11.2014, 138,54KB
3.Оглас бр. 31 за Набавка на услуга за подготовка испитни прашања за првиот и базите на практични примери за вториот дел на за вештаци, за потребите на Министерство за правда
07.11.2014, 232,50KB
4.Оглас бр. 30 за Набавка на услуга за подготовка на испитни прашања од првиот дел на испитот, студиите на случај од вториот дел на испитот и случаите за оцена на вештините за спроведување на испитот за медијатори за потребите на Министерство за правда
07.11.2014, 218,00KB
5.Оглас број 29 за Набавка на услуги за подготовка на испитни прашања од првиот дел на испитот, студиите на случај и прашања од вториот дел на испит за извршители за потребите на Министерство за правда
07.11.2014, 209,50KB
6.ОГЛАС за проверка на знаењето на кандидати за постојани судски преведувачи
03.03.2014, 135,40KB
7.О Г Л А С ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ
03.02.2014, 401,66KB
8.О Г Л А С за пријавување на кандидати за полагање на испитот за извршители во февруарска, априлска, јунска, септемвриска и ноемвриска сесија во 2013
31.10.2013, 28,47KB
9.ОГЛАС за проверка на знаењето на кандидати за постојани судски преведувачи
02.09.2013, 34,35KB
  16.11.2017
  Состанок на Советот за реформа на правосудниот сектор
  повеќе
 
  15.11.2017
  Покана за учество на јавна расправа по однос на нацрт текст на Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на укажувачи
  повеќе
 
  07.11.2017
  Министерот за правда Саљији присуствуваше на Промоција на Матрицата за мерење на перформансите во правосудството
  повеќе
 
  04.11.2017
  Министерот Саљији присуствуваше на презентација на извештајот за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Француската Академија
  повеќе
 
  02.11.2017
  Министерот за правда Саљији на Меѓународна судска работилница во Охрид
  повеќе
 
  02.11.2017
  Заврши ИПА Твининг Проектот „Зајакнување на владеење на правото“ финансиран од Европската Унија
  повеќе
 
-->
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА