Формулари

1.Правилник за содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од адвокат
24.11.2017, 156,15KB
2.Правилник за содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од овластени здруженија
24.11.2017, 76,70KB
3.Тарифа за надоместок на трошоците за работа на здруженијата за вршење на работи на претходна правна помош
24.11.2017, 70,90KB
4.Правилник за содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од овластени здруженија
24.11.2017, 133,99KB
5.Правилник за форматa и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за правна помош
24.11.2017, 150,56KB
6.Правилник за содржината на образецот на барањето за бесплатна правна помош
24.11.2017, 201,16KB
7.Уплатница за барање за донација, спонзорство или употреба на името Република Македонија
21.05.2014, 76,38KB
8.Образец за барање за потврдување јавен интерес за дадена донација или спонзорство
05.10.2011, 46,46KB
9.Образец за барање на пристап до информации од јавен карактер
16.03.2007, 28,50KB
  18.01.2018
  Средба меѓу Министерот за правда, Билен Салији и Претседателот на УПОЗ, Пеце Грујовски
  повеќе
 
  25.12.2017
  Дебата за законската и институционална рамка за изборниот систем
  повеќе
 
  20.12.2017
  НАЈАВА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ КОИ ПРОИЗЛЕГОА ОД ЈАВНАТА ДИСКУСИЈА ЗА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
  повеќе
 
  20.12.2017
  Министерот за правда Салији, денеска оствари средба со Претседателот и членовите на одборот за следење и оцена на квалитетот на работата на медијацијa
  повеќе
 
  19.12.2017
  Министерот Саљији учествуваше на јавна дискусија за Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
  повеќе
 
  19.12.2017
  Состанок на Советот за реформа на правосудниот сектор
  повеќе
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА