Меѓународни Правни Инструменти

Мултилатерала Билатерала

Област:  

 
 Број на документи: 142

ИмеДата на усвојувањеМесто на усвојувањеДепозитарПотпишан од страна на РМОбјавен во Сл.ВесникРатификацијаВлегување во сила за РМПрестанок на важностПреземи
Ковенција за привилегии и имунитети на ОН13.02.1946ЊујоркГенерален секретар на ОН Бр.55 [20/09/1950]18.08.199317.11.1991  Превземи
Конвенција за спречување и казнување злочинот геноцид09.12.1948ПаризГенерален секретар на ОН  Бр.56 [27/09/1950]18.01.199417.11.1991  Превземи
Меѓународен пакт за граѓанските и политичките права16.12.1966ЊујоркГенерален секретар на ОН  Бр.7 [04/02/1971]18.01.199417.11.1991  Превземи
Меѓународен пакт за економските, социјалните и културните права16.12.1966Њујорк Генерален секретар на ОН   Бр.7 [04/02/1971]18.01.199411.17.1991  Превземи
Меѓународна конвенција за елиминирање на сите видови на расна дискриминација21.12.1965ЊујоркГенерален секретар на ОН   Бр.31 [19/07/1967]18.01.199411.17.1991  Превземи
Меѓународна конвенција за сузбивање и казнување на злостроството на апартхејдот30.11.1973ЊујоркГенерален секретар на ОН  Бр.14 [21/03/1975]18.01.199411.17.1991  Превземи
Конвенција за граѓанска постапка01.03.1954ХагВлада на Холандија   Бр.6 [07/02/1962]12.03.196211.12.1962  Превземи
Конвенција за укинување на потребата за легализација на странски јавни исправи05.10.1961ХагВлада на Холандија  Бр.10 [07/03/1962]20.09.199320.09.1993  Превземи
Конвенција за физичка заштита на нуклеарниот материјал    Бр.9 [22/02/1985]20.09.1996   Превземи
12345678910...Последна
Министерство за Правда © 2010