Име Земја Службен весник Објавено во Службен весник број Стапување во сила Документ Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Хрватска за меѓусебно извршување на судски одлуки во кривичните предмети Хрватска Службен весник на РМ Бр.17 [28/03/1995] 26 мај 1995 Линк
Закон за ратификација на Договорот помеѓу Република Македонија и Република Хрватска за правна помош во граѓанските и кривичните предмети Хрватска Службен весник на РМ Бр.19 [06/04/1995] 26 мај 1995 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Словенија за правна помош во граѓанските и кривичните предмети Словенија Службен весник на РМ Бр.24 [15/05/1996] 05 септември 1997 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Словенија за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривичните предмети Словенија Службен весник на РМ Бр.24 [15/05/1996] 05 септември 1997 Линк
Закон за ратификација на Договорот за правна соработка во граѓанските и кривичните предмети меѓу Република Македонија и Република Турција Турција Службен весник на РМ Бр.23 [23/05/1997] 31 мај 1997 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Албанската влада за правна помош во граѓанските и кривичните предмети Албанија Службен весник на РМ Бр.16 [02/04/1998] 02 октомври 1998 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Албанската влада за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривичните предмети Албанија Службен весник на РМ Бр.16 [02/04/1998] 02 октомври 1998 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Албанската влада за екстрадиција Албанија Службен весник на РМ Бр.16 [02/04/1998] 02 октомври 1998 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Украина за правна помош во граѓанските предмети Украина Службен весник на РМ Бр.48 [19/04/2000] 20 јуни 2003 Линк
Закон за ратификација на Договорот за правна помош во граѓанските предмети меѓу Република Македонија и Република Бугарија Бугарија Службен весник на РМ Бр.13 [18/02/2002] 07 април 2002 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Романија за меѓусебна правна помош во граѓанските предмети Романија Службен весник на РМ Бр.41 [24/06/2004] 02 јули 2004 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора за правна помош во граѓанските и кривичните предмети Србија и Црна Гора Службен весник на РМ Бр.77 [28/10/2004] 09 март 2005 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за правна помош во граѓанските и кривичните предмети Босна и Херцеговина Службен весник на РМ Бр.10 [26/01/2006] 06 јануари 2006 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривичните предмети Босна и Херцеговина Службен весник на РМ Бр.59 [12/05/2006] 12 мај 2006 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за екстрадиција Босна и Херцеговина Службен весник на РМ Бр.59 [12/05/2006] 12 мај 2006 Линк
Договор меѓу ФНРЈ и Република Австрија за взаемен правен сообраќај од 16.12.1954 година Австрија Службен лист на ФНРЈ Бр.8/1995 13 декември 1955 Линк
Спогодба помеѓу ФНРЈ и Република Австрија за взаемно признавање и извршување на одлуките од избраните судови и порамнувања заклучени пред избраните судови во стопанските предмети од 18.03.1960 година Австрија Службен лист на ФНРЈ Бр.5/1961 17 мај 1961 Линк
Спогодба помеѓу ФНРЈ и Република Австрија за взаемено признавање и извршување на одлуките за издржувањето од 10.10.1961 година Австрија Службен лист на СФРЈ Бр.2/1963 25 декември 1962 Линк
Договор за правна помош во граѓанските и кривични предмети меѓу СФРЈ и ДНР Алжир од 31.03.1982 година Алжир Службен лист на СФРЈ Бр.2/1983 20 декември 1984 Линк
Спогодба помеѓу СФРЈ и Кралството Белгија во правната помош во граѓанските и стопанските предмети од 24.09.1971 година Белгија Службен лист на СФРЈ Бр.7/1974 01 јуни 1972 Линк

Вкупен број 38