Финансии на Управата за извршување на санкциите

Завршна сметка 603 за ВПД Тетово за 2018 година
06 мај 2019 ; 14252,97KB
Завршна сметка 603 за затвор Битола за 2018 година
06 мај 2019 ; 10083,77KB
Завршна сметка 603 за затвор Гевгелија за 2018 година
06 мај 2019 ; 10322,04KB
Завршна сметка 603 за затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка за 2018 година
06 мај 2019 ; 14194,54KB
Завршна сметка 603 за затвор Охрид за 2018 година
06 мај 2019 ; 14459,18KB
Завршна сметка 603 за затвор Прилеп за 2018 година
06 мај 2019 ; 1258,49KB
Завршна сметка 603 за затвор Скопје за 2018 година
06 мај 2019 ; 12663,24KB
Завршна сметка 603 за затвор Струмица за 2018 година
06 мај 2019 ; 8802,20KB
Завршна сметка 603 за затвор Тетово за 2018 година
06 мај 2019 ; 14276,79KB
Завршна сметка 603 за КПД Идризово со отворено одделение во Велес за 2018 година
06 мај 2019 ; 8377,46KB
Завршна сметка 603 за КПД Струга од отворен вид за 2018 година
06 мај 2019 ; 14441,69KB
Завршна сметка 603 за КПД Штип за 2018 година
06 мај 2019 ; 10870,75KB
Завршна сметка 696 за КПД Идризово за 2018 година
06 мај 2019 ; 8199,19KB
Завршна сметка 787 за ВПД Тетово за 2018 година
06 мај 2019 ; 14058,15KB
Завршна сметка 787 за затвор Битола за 2018 година
06 мај 2019 ; 10377,96KB
Завршна сметка 787 за затвор Гевгелија за 2018 година
06 мај 2019 ; 10055,07KB
Завршна сметка 787 за затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка за 2018 година
06 мај 2019 ; 14151,28KB
Завршна сметка 787 за затвор Охрид за 2018 година
06 мај 2019 ; 14018,78KB
Завршна сметка 787 за затвор Прилеп за 2018 година
06 мај 2019 ; 2542,09KB
Завршна сметка 787 за затвор Скопје за 2018 година
06 мај 2019 ; 9627,63KB
Завршна сметка 787 за затвор Струмица за 2018 година
06 мај 2019 ; 9618,21KB
Завршна сметка 787 за затвор Тетово за 2018 година
06 мај 2019 ; 14097,51KB
Завршна сметка 787 за КПД Идризово за 2018 година
06 мај 2019 ; 8277,93KB
Завршна сметка 787 за КПД Струга од отворен вид за 2018 година
06 мај 2019 ; 14345,81KB
Завршна сметка 787 за КПД Штип за 2018 година
06 мај 2019 ; 9687,64KB
Консолидирана завршна сметка 603 за 2018 година
06 мај 2019 ; 9493,13KB
Консолидирана завршна сметка 631 за 2018 година
06 мај 2019 ; 8869,17KB
Консолидирана завршна сметка 696 за 2018 година
06 мај 2019 ; 9288,47KB
Консолидирана завршна сметка 786 за 2018 година
06 мај 2019 ; 9340,10KB
Консолидирана завршна сметка 787 за 2018 година
06 мај 2019 ; 9433,54KB
Завршна сметка 637 за 2018 година
06 мај 2019 ; 9589,42KB
Завршна сметка 786 за 2018 година
06 мај 2019 ; 8363,59KB
Завршна сметка 603 за 2017 година
10 јули 2018 ; 2720,75KB
Завршна сметка 696 за 2017 година
10 јули 2018 ; 2506,22KB
Завршна сметка 787 за 2017 година
10 јули 2018 ; 2286,24KB
Завршна сметка 603 за КПД Штип за 2017 година
10 јули 2018 ; 14092,79KB
Завршна сметка 787 за КПД Штип за 2017 година
10 јули 2018 ; 14102,38KB
Завршна сметка 603 за затвор Прилеп за 2017 година
10 јули 2018 ; 1525,61KB
Завршна сметка 787 за затвор Прилеп за 2017 година
10 јули 2018 ; 481,82KB
Завршна сметка 603 за затвор Струмица за 2017 година
10 јули 2018 ; 518,08KB
Завршна сметка 787 за затвор Струмица за 2017 година
10 јули 2018 ; 408,28KB
Завршна сметка 603 за затвор Битола за 2017 година
10 јули 2018 ; 1392,72KB
Завршна сметка 603 за ВПД Тетово за 2017 година
10 јули 2018 ; 4210,15KB
Завршна сметка 787 за ВПД Тетово за 2017 година
10 јули 2018 ; 3863,56KB
Завршна сметка 787 за затвор Битола за 2017 година
10 јули 2018 ; 1399,41KB
Завршна сметка 603 за затвор Гевгелија за 2017 година
10 јули 2018 ; 6214,44KB
Завршна сметка 787 за затвор Гевгелија за 2017 година
10 јули 2018 ; 5193,23KB
Завршна сметка 603 за затвор Куманово за 2017 година
10 јули 2018 ; 8998,93KB
Завршна сметка 787 за затвор Куманово за 2017 година
10 јули 2018 ; 8868,30KB
Завршна сметка 603 за затвор Охрид за 2017 година
10 јули 2018 ; 2572,12KB
Завршна сметка 787 за затвор Охрид за 2017 година
10 јули 2018 ; 3102,17KB
Завршна сметка 603 за затвор Скопје за 2017 година
10 јули 2018 ; 15904,29KB
Завршна сметка 787 за затвор Скопје за 2017 година
10 јули 2018 ; 15435,54KB
Завршна сметка 603 за 2017 година
10 јули 2018 ; 6026,62KB
Завршна сметка 787 за 2017 година
10 јули 2018 ; 6029,20KB
Завршна сметка 603 за затвор Тетово за 2017 година
10 јули 2018 ; 8545,10KB
Завршна сметка 603 за 2016 година
26 јуни 2018 ; 2501,35KB
Завршна сметка 696 за 2016 година
26 јуни 2018 ; 2452,23KB
Завршна сметка 787 за 2016 година
26 јуни 2018 ; 2493,10KB
Завршна сметка 603 за затвор Охрид за 2016 година
26 јуни 2018 ; 3290,48KB
Завршна сметка 787 за затвор Битола за 2016 година
26 јуни 2018 ; 489,37KB
Завршна сметка 787 за затвор Куманово за 2016 година
26 јуни 2018 ; 8413,90KB
Завршна сметка 603 за затвор Куманово за 2016 година
26 јуни 2018 ; 8638,56KB
Завршна сметка 603 за КПД Штип за 2016 година
26 јуни 2018 ; 8670,52KB
Завршна сметка 787 за КПД Штип за 2016 година
26 јуни 2018 ; 3881,16KB
Завршна сметка 787 за затвор Охрид за 2016 година
26 јуни 2018 ; 3381,28KB
Завршна сметка 603 за КПД Струга за 2016 година
26 јуни 2018 ; 5904,50KB
Завршна сметка 603 за затвор Битола за 2016 година
26 јуни 2018 ; 512,66KB
Завршна сметка 787 за КПД Струга за 2016 година
26 јуни 2018 ; 5833,27KB
Завршна сметка 603 за затвор Тетово за 2016 година
26 јуни 2018 ; 7880,53KB
Завршна сметка 787за затвор Тетово за 2016 година
26 јуни 2018 ; 6966,76KB
Завршна сметка 603 за затвор Гевгелија за 2016 година
26 јуни 2018 ; 14277,49KB
Завршна сметка 787 за затвор Гевгелија за 2016 година
26 јуни 2018 ; 14309,22KB
Завршна сметка 603 за затвор Струмица за 2016 година
26 јуни 2018 ; 10347,09KB
Завршна сметка 787за затвор Струмица за 2016 година
26 јуни 2018 ; 9571,39KB
Завршна сметка 603 и 787 за ВПД Тетово за 2016 година
26 јуни 2018 ; 1908,46KB
Завршна сметка 603 за затвор Прилеп за 2016 година
26 јуни 2018 ; 2204,15KB
Завршна сметка 787 за затвор Прилеп за 2016 година
26 јуни 2018 ; 2174,26KB
Завршна сметка 637за 2017 година
26 јуни 2018 ; 10113,28KB
Завршна сметка 786 за 2017 година
26 јуни 2018 ; 3176,88KB
Буџет за 2018 год.
26 јуни 2018 ; 429,11KB
Извештај за планирани и потрошени средства во 2017 год
26 јуни 2018 ; 4794,96KB
Консолидирана завршна сметка 631 - 2017
26 јуни 2018 ; 3387,29KB
Консолидирана завршна сметка 696 - 2017
26 јуни 2018 ; 3399,04KB
Консолидирана завршна сметка 787 - 2017
26 јуни 2018 ; 3483,15KB
Консолидирана завршна сметка 786 - 2017
26 јуни 2018 ; 3339,86KB
Консолидирана завршна сметка 603 за 2017
26 јуни 2018 ; 3473,13KB
Завршна сметка 603 за затвор Скопје за 2016 година
26 јуни 2018 ; 4984,89KB
Завршна сметка 787 за затвор Скопје за 2016 година
26 јуни 2018 ; 9363,28KB
Завршна сметка 787 за затвор Тетово за 2017 година
; 8867,07KB