Огласи

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на кандидати за постојани судски преведувачи за потребите на Министерството за правда за вршење на писмен превод
06 август 2018 ; 139,04KB
Пријава за ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на кандидати за постојани судски преведувачи за потребите на Министерството за правда за вршење на писмен превод
06 август 2018 ; 195,97KB